Marina Grand Beach - Хотел до плажа в Златни Пясъци

Устойчив туризъм

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ХОТЕЛ „МАРИНА ГРАНД БИЙЧ”, КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Светът се променя и всички ние трябва да дадем своя принос за опазване бъдещето на нашите пътувания. В изготвянето и предлагането на туристическия продукт на хотел „Марина Гранд Бийч” отражение намират думите на германския писател Херман Льонс/1908 год./: „Водещ интерес в бъдеще за хората няма повече да представлява дали ще могат да пътуват до всички краища на света, а дали изобщо ще си заслужава да се пътува до там”. Мото на хотел „Марина Гранд Бийч” е една от най-известните дефиниции за устойчиво развитие – „да задоволим потребностите на настоящото поколение, без да отнемем възможностите и предпоставките на бъдещото поколение да задоволи своите собствени потребности”.

Визията на хотел „Марина Гранд Бийч” е да предложи на своите гости специален и незабравим престой като в същото време минимизира неблагоприятните последици от развитието на туризма върху околната среда, инвестира в своите служители, съхранява и рекламира местната култура и допринася за икономическото развитие на общността.

За да постигне своите цели, компанията е реализирала следните мерки за устойчиво развитие:

1. Енергийно сертифициране на сградата

През 2006 год. сградата е сертифицирана и получи най-високия сертификат за енергийна ефективност – клас „А”.

2. Инвестиции, включени в програма”Енергийна ефективност”

 • Подмяна на съществуващите термопомпени агрегати с нови високоенергоефективни водоохлаждащи агрегати/чилъри/ – целта е намаляване на енергийните разходи за климатизация на хотела. Наличните към момента агрегати се експлоатират от построяването на хотела, имат чести повреди, не успяват да осигурят необходимите параметри на студена вода, поради което имат завишени разходи за ремонт и обслужване. Също така те използват хладилен агент фреон R22, а в сила са законови екологични изисквания за отпадането от употреба на фреон R22.
 • Подмяна на технологично оборудване в перално стопанство – целта е повишаване на капацитета и енергоефективността на пералното стопанство на хотела.
 • Изграждане на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване – целта е намаляване на разходите за подгряване на битова гореща вода в хотела чрез използване на възобновяеми енергийни източници – енергията на слънцето.

3. Мерки за оптимизиране потреблението на ел.енергия и вода

 • Поставяне на сензори на вратите на стаите за изключване на климатика при отворени врати;
 • Използване и подмяна на съществуващото оборудване в хотелската част и кухнята с енергоспестяващи уреди и машини клас „А”;
 • Подмяна на съществуващата система за контрол на достъпа в стаите и за енергоспестяване с нова по-ефективна през зимния период 2008-2009 година; 
 • Подмяна на осветителните тела в хотелските коридори, които се експлоатират денонощно с енергоспестяващо осветление – диодни ленти.

4. Използване на електронни пощи като средство за комуникация между служителите с цел минимизиране разпечатването на служебната кореспонденция.

5. Транспорт

 • Намаляване на вредните емисии във въздуха чрез осигуряване на служебен транспорт от гр. Варна и гр. Добрич до хотела за всички работници; 
 • Предоставяне на гостите на хотела информация относно разписанието на автобусите на градския транспорт от хотела до съседните градове и курорти.

6. Използване на сезонни, местни и биологично чисти хранителни продукти и напитки

По този начин се елеминира не само дългия транспорт и свързаните с него енергийни разходи и вредни емисии в атмосферата, но и се стимулира местното производство. Чрез предлагането на сезонни плодове и зеленчуци също се намаляват разходите за внос на такива продукти нетипични за региона и се стимулира местния пазар.

7. Използване на почистващи препарати, които щадят максимално околната среда – бързо и напълно разградими продукти

8. Озеленяване и вписване на хотела в околния ландшафт – засаждане и отглеждане на местни видове растения с цел запазване на природното и биологично разнообразие

9. Социална политика на фирмата към служителите чрез предоставяне на различни придообивки и участие в програма „На път”, финансирана от ЕС

 • Всички служители на фирмата работят с трудови договори;
 • Спазват се разпоредбите на Кодекса на труда относно работно време и заплащане и се предоставят социални придобивки на работниците като безплатно настаняване на част от персонала, безплатна храна, осигуряване на униформено и работно облекло, безплатен организиран транспорт от гр. Варна и гр. Добрич до хотела. Удовлетвореността на персонала се изразява във високия брой на работниците, които се връщат отново през следващия сезон.

10. Обучение и информиране на персонала относно политиката на хотела за опазване на околната среда и намаляване на вредните последици от развитието на туризма – обучение в начините за намаляване на разходите за вода и ел.енергия и минимизиране използването на почистващи препарати при ежедневните операции в подготовката на туристическия продукт, правилно разделяне на отпадъците за оползотворяване

11. Информиране и възможност за активно участие  на гостите на хотела  в политиката за устойчиво развитие 

 • Поставяне на информационни табелки в баните на туристите, които им дават възможност сами да решават кога да им бъдат подменени хавлиите/тази програма намалява не само разхода на вода, но и на перилни препарати/;
 • Използването на диспенсъри за шампоан и сапун в стаите на туристите– етикет, указващ зелената идея на диспенсъра и на съдържанието на продукта.

12. Използването на диспенсъри за течен сапун и шампоан вместо отделно пакетирани в малки флакони хотелски консумативи

Тази мярка има щадящ ефект върху околната среда, тъй като чрез диспенсърите туристите използват толкова консуматив, колкото им е необходим и по този начин се намалява количеството образуван отпадък и разхода за консумативи.

13. Управление на отпадъците 

В хотела разделно се събират и предават за оползотворяване следните видове отпадъци – хартия и хартиени опаковки, пластмаса и пластмасови опаковки, матал и метални опаковки, стъкло и стъклени опаковки, биоразградими отпадъци от кухни и градини. За намаляване на количеството образуван отпадък доставките за хотела се извършват в големи разфасовки на продуктите, използват се диспенсъри за консумативи, а там, където е невъзможно генерирането на отпадък, то се предпочитат продукти в рециклируеми опаковки.

14. Използване на ол-инклузив гривни от „Tyvek” материал вместо стандартните PVC-гривни

Този вид гривни едновременно са изключително удобни за туристите, тъй като са тънки като хартия и не предизвикват изпотяване и алергии и от друга страна те представляват пластмаса, което обяснява устойчивостта им и възможността да бъдат рециклирани.

15. Активно участие в местни туристически организации /Съюз на собствениците на хотели в КК Златни пясъци, Съюз на хотелиерите на Златни пясъци/, национални браншови организации/БХРА/ и различни сдружения и организации за екологично и социално развитие на туризма в общността

 • Включване в проекта „RELACS”/Renewable Energy For Tourist Accommodation Buildings за използване на алтернативна енергия в туризма/
 • Кандидатстване по Европейска програма за финансиране – „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

16. Изготвяне на документация за политиката за устойчиво развитие на хотел”Марина Гранд Бийч”, в която са формулирани визията и плана за нейното реализиране.

17. Участие в програми и проекти, насочени към устойчивото развитие на туризма, членство в различни Световни организации за опазване на околната среда и сертифициране по признати международни стандарти.

18. „БИРС” ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001-1.008-0857 „ Подобряване на работната среда в „Марина Гранд Бийч” чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“

На 09.06.2017 г., „БИРС” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Одобреният проект е на обща стойност: 246 515.50 лв. от които 209 538.18 лв. Европейско и 36 977.32 лв. национално съфинансиране, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

Начало на проекта: 18.09.2017 г.

Край на проекта: 31.12.2018 г.

Фирма „БИРС“ ООД – хотел „Марина Гранд Бийч“, КК Златни пясъци ще реализира въвеждане на интегрирана система за управление на човешките ресурси (ИСУЧР) с цел оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкаво работно време и практики за удължаване на професионалния живот за по-възрастните служители – над 54 г. Иновативният модел на организация на труда, който се постига чрез въвеждането на ИСУЧР, ще обхване служителите от целевата група. Целта е увеличаване производителността на труда и прилагане на практика  на мерки, изпълняващи политиката за опазване на околната среда. Проектното предложение включва и осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/ или обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд; осигуряване на работните места с работна мебел  при работа с видеодисплей за преодоляване на риска от неблагоприятна работна поза; подмяна на осветлението в офиси на административен персонал и подмяна на осветление в операторна стая, съгласно Приложение към чл.4, ал.1 на Наредба №7/ 2005 г. Ще бъдат осигурени ЛПС за служителите. Ще се проведе обучение ДБУТ на работниците и служителите в 3 модула (45 учебни часа на минимум 45 работници), което включва и подобряване на компетентностите за оказване на първа помощ и взаимопомощ. Ще се подобрят социалните придобивки в „БИРС“ ООД – текущ ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на стая за отдих и столова за хранене на персонала.